Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Υδρολογία

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Η Υδρολογία αποτελεί κύριο επιστημονικό κλάδο της Γεωλογίας. Άντικείμενο έρευνας και μελέτης της Επιστήμης αυτής είναι το νερό στη Γη (εμφάνιση, κυκλοφορία, μέσα από τον υδρολογικό κύκλο, σε όλες τις μορφές του, τις αλληλεπιδράσεις του με έμβιους οργανισμούς, καθώς επίσης και με τις φυσικές και χημικές ιδιότητες του νερού σε όλες τις μορφές του ως ρευστό.

Κλάδοι Υδρολογίας

Η Υδρολογία λόγω του μεγάλου όγκου και πεδίων έρευνας και μελέτης διακρίνεται στους ακόλουθους επιμέρους κλάδους κατ΄ αντικείμενο:

Κλάδοι Υδρολογίας Αντικείμενο έρευνας και μελέτης
Υδρολογία Υδρολογικός κύκλος
Υδρολογία επιφανειακών νερών Γενικά τα νερά επιφανείας επί της Γης
Υδρολογία υπόγειων νερών Γενικά τα υπό την επιφάνεια της Γης ύδατα
Γεωυδρολογία Γεωλογικοί τομείς της Υδρολογίας
Υδρογεωλογία Υδραυλικοί τομείς της Γεωλογίας
Υδρογραφία Περιγραφή και χαρτογράφιση επιφανειακών νερών, προς εφαρμογή στη Ναυτιλία
Υδραυλική Αντικείμενο Υδρομηχανικής
Υδρομετρία Μέτρηση υδάτων και κυρίως της ροής των ποτάμιων υδάτων
Υδροβιολογία Βιολογικοί τομείς των υδάτων
Υδρο-οικολογία Οικολογικοί και περιβαλλοντικοί τομείς υδάτων στη Γη.
Υδρομετεωρολογία Μετεωρολογικό νερό, βροχή - υδρατμοί
Κρυολογία Μορφή νερού σε ψύξη, χιόνι και πάγος
Ποταμολογία Επιφανειακά υδάτινα ρεύματα, ποταμοί και τύποι αυτών.
Λιμνολογία Μεγάλους όγκους γλυκού νερού λιμνών και ταμιευτήρων.
Παγετωνολογία Μεγάλους όγκους πάγου, παγετώνες.
Ωκεανογραφία Μεγάλους όγκους αλμυρού νερού, ωκεανοί - θάλασσες.