Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Συστηματική

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Η Συστηματική τόσο στη Βοτανολογία όσο και στη Ζωολογία αποτελεί μέρος των Επιστημών αυτών που πραγματεύεται την διάταξη και ταξινόμηση των φυτών και των ζώων σε διάφορες ομάδες βάσει καθορισμένων χαρακτηριστικών ομοιοτήτων τους. Το σύνολο δε των ομάδων αυτών αποτελεί η συστηματική ταξινόμηση αυτών.

Οι απαρτιζόμενες κύριες ομάδες υποδιαιρούνται σε άλλες μικρότερες και ακόμη μικρότερες κ.ο.κ. Ως βάση των κύριων ομάδων λαμβάνεται το είδος, τα όμοια μεταξύ τους είδη συναποτελούν γένος, όμοια γένη τις οικογένειες και αυτές τις τάξεις, ομοταξίες, σειρές τύπους κ.λπ. Στη συστηματική ταξινόμηση των ζώων και φυτών γίνεται διεθνώς χρήση της Λατινικής ονοματολογίας και κάθε ζώο ή φυτό λαμβάνει δύο ονόματα εκ τω οποίων το μεν πρώτο (ως ουσιαστικό) δηλώνει το γένος, το δε δεύτερο (ως επίθετο) δηλώνει το είδος. Τα ονόματα των γενών έχουν ληφθεί στο μεγαλύτερό τους μέρος από την ελληνική γλώσσα όπως κάμηλος η βακτριανή, σχοίνος ο τερεβινθόφυλλος κ.λπ.

Δια της συστηματικής καθίσταται εφικτή η όλη θεώρηση και μελέτη του φυτικού και ζωικού βασιλείου αλλά και ο καθορισμός της φυσικής συγγένειας των ομάδων και επομένως της καταγωγής των.

Ιστορία

Πρώτος ο Αριστοτέλης συγκέντρωσε όλες τις σχετικές γνώσεις της εποχής του και πλούτισε αυτές με τις παρατηρήσεις του συγκεντρώνοντας όλες κατά επιστημονικά σύνολα. Μετά 2.000 χρόνια ο Σουηδός βοτανολόγος Κάρολος Λινναίος (1707-1778) ταξινόμησε κατά σύστημα και τα τρία συστήματα της φύσης, δηλαδή φυτά, ζώα και ορυκτά εισάγοντας την διπλή ονομασία. Σήμερα τα νεότερα συστήματα ταξινόμησης δεν είναι τεχνικά ή φυσικά όπως του Λινναίου διότι δεν λαμβάνεται ως βάση η εξωτερική ομοιότητα ή η ομοιότητα της εσωτερικής κατασκευής αλλά φυλογενετικά. Η Συστηματική αυτή λέγεται φυλογενετική ταξινόμηση διότι αποβλέπει στην ανεύρεση συγγένειας και κοινής καταγωγής των ειδών.

Ονοματολογία

Οι επιστημονικές ονομασίες στη Ζωολογία και τη Βοτανική είναι κατ' εξοχήν ελληνικές και λατινικές. Οι ελληνικές ή ελληνογενείς λέξεις εμφανίζονται στη λατινοποιημένη τους μορφή, δηλαδή αποδιδόμενες με λατινικούς χαρακτήρες και σύμφωνα με την ερασμιακή αντιστοίχηση των φθόγγων.

  • Το ελληνικό (η) αποδίδεται με λατινικό (e)
   • Παράδειγμα: Κάμηλος (Camelus)
  • Το ελληνικό (αι) αποδίδεται με λατινικό (ae) ή σπανιότερα με (ai)
   • Παράδειγμα: Ύαινα (Hyaena), Λεπταίλουρος (Leptailurus)
  • Το ελληνικό (οι) αποδίδεται με λατινικό (oe)
   • Παράδειγμα: Ποταμόχοιρος (Potamochoerus)
  • Το ελληνικό (ει) αποδίδεται με λατινικό (ei)
   • Παράδειγμα: Ρειθροδοντόμυς (Reithrodontomys)
  • Τo ελληνικό (θ) αποδίδεται με λατινικό (th)
   • Παράδειγμα: Ανοπτιχθύς (Anoptichthys)
  • Τo ελληνικό (δ) αποδίδεται με λατινικό (d)
   • Παράδειγμα: Δαναός (Danaus)
  • Το ελληνικό (φ) αποδίδεται με λατινικό (ph)
   • Παράδειγμα: Κυλινδρόφις (Cylindrophis)
  • Το ελληνικό (ρ), όταν δασύνεται αποδίδεται με λατινικό (rh)
   • Παράδειγμα: Ρακοδάκτυλος (Rhacodactylus)
  • Το ελληνικό (x) αποδίδεται με λατινικό (ch)
   • Παράδειγμα: Χλαίνιος (Chlaenius)
  • Το ελληνικό (κ) αποδίδεται συνήθως με λατινικό (c) και σπανιότερα με (k)
   • Παράδειγμα: Κύκλουρα (Cyclura), Κινόστερνον (Kinosternon)
  • Το ελληνικό (β) αποδίδεται με λατινικό (b)
   • Παράδειγμα: Βραχύλοφος (Brachylophus)
  • Το ελληνικό (ψ) αποδίδεται με λατινικό (ps)
   • Παράδειγμα: Ψευδοκεραστής (Pseudocerastes)
  • Το ελληνικό (ευ) αποδίδεται με λατινικό (eu)
   • Παράδειγμα: Παρευλύπη (Pareulype)
  • Λέξεις που δασύνονται ξεκινούν με λατινικό (H)
   • Παράδειγμα: Αιματόπους (Haematopus)
  • Η αρσενική κατάληξη -ος αποδίδεται με την λατινική κατάληξη -us


Εκ των δύο ονομάτων της επιστημονικής ονομασίας το πρώτο προσδιορίζει το Γένος και είναι ουσιαστικό. Βρίσκεται πάντα σε πτώση ονομαστική της ελληνικής ή λατινικής γλώσσας.

Το δεύτερο όνομα αναφέρεται στο Είδος, είναι επιθετικός προσδιορισμός και μπορεί να βρίσκεται και σε πτώση γενική, πάντα της λατινικής.

Παραδείγματα:

Amphibolurus gilbertii - Αμφιβόλουρος (ελλ. - ονομαστική) του Gilbert (λατ. - γενική)

Tropidophis melanurus - Τροπιδόφις (ελλ. - ονομαστική) ο μελάνουρος (ελλ. - ονομαστική)

Hexaprotodon liberiensis - Εξαπροτόδων (ελλ. ονομ.) ο λιβεριανός (λατ. ονομ.)

Δείτε επίσης